Por esto cantamos juntos

Donostiako Orfeoi Txikitxoa, Txikia eta Gaztea